ChronoRiello 7D WIRELESS (20059645)

Управление на стенни газови кондензни котли

– Седмична програма по дни и часове

– Вграден тмепературен сензор

– Безжична връзка WIRELESS

– Комплект с WIRELESS RF ресивер